Oczyszczalnie ścieków

Drenażowe oczyszczalnie ścieków

System oczyszczania, oparty na drenażu, posiada dwa główne składniki, osadnik oraz drenaż rozsączający. W osadniku zachodzą zjawiska sedymentacji i flotacji, które powodują oddzielenie substancji lekkich (oleje, tłuszcze) od substancji opadających na dno zbiornika. Gromadzony osad z czasem należy wybrać wozem asenizacyjnym (raz na 12 – 18 miesięcy).

Z osadnika, poprzez filtr, wypływają ścieki wstępnie podczyszczone, mogące być następnie doczyszczone w drenażu. Kolejnym elementem jest studzienka drenażowa, stanowiąca punkt rozpoczęcia drenażu. W zależności od rodzaju studzienki można podłączyć od 2 do 5 ciągów drenażowych (standardowo są, stosowane 3). Rury drenażowe układane są na podsypce ze żwiru płukanego o frakcji 16-32 mm.
Drenaż od góry osłonięty jest, geowłókniną, która zatrzymując piasek umożliwia przesączanie wód opadowych. W obszarze podsypki wytwarza się błona biologiczna, która przy dostępie powietrza umożliwia zajście procesu doczyszczania. Kluczowe znaczenie ma wentylacja, której wlot jest na końcu drenażu, natomiast wylot powinien być wyprowadzony ponad kalenicę budynku. Proces oczyszczania kończy się na poziomie 1,5 m pod poziomem drenażu.

schemat oczyszczalni drenażowej
Schemat układu oczyszczalni drenażowej

Wyróżniamy dwa zasadnicze warianty realizacji układu drenażu rozsączającego:

Filtr piaskowy (o przepływie pionowym) z odprowadzeniem do wód powierzchniowych lub studni chłonnej - stosowany jest, gdy występuje problem związany z bardzo słabą przepuszczalnością gruntu (iły lub glina). Należy zaznaczyć, iż w tym wariancie wody gruntowe nie mogą występować płyciej, niż dno filtra piaskowego.

Wodnik - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającymWodnikWodnik - montaż osdnika gnilnego do przydomowej oczyszczalni ścieków

W przypadku studni chłonnej instalowanej w gruntach trudno – przepuszczalnych dno studni musi być umieszczone w warstwie chłonnej. Jeśli badania geologiczne nie wykazują występowania warstwy chłonnej poniżej warstwy trudno - przepuszczalnej, odprowadzenie do studni chłonnej nie może być rozpatrywane.

Systemy oparte na produkrach firmy:
“WOBET-HYDRET„ - www.wobet-hydret.pl

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków ZBF, oferowane są w wersji kompaktowej oraz w postaci reaktora z dodatkowo stosowanym osadnikiem wstępnym. Ich działanie oparte jest na metodzie osadu czynnego wspartego złożem fluidalnym, którego zastosowanie umożliwia uzyskanie bardzo wysokiej stabilności pracy oczyszczalni, w stosunku do typowych rozwiązań opartych na osadzie czynnym.

Wodnik - MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z REAKTOREM BIOLOGICZNYMWodnik - montaż przydomowej oczyszczalni ścieków z reaktorem biologicznymWodnikWodnikWodnik

Kompaktowe oczyszczalnie biologiczne typu ZBF, oferowane są zarówno w wersji poziomej (ZBF-C) jak i pionowej (ZBF-PC), a ich mała gabarytowość oraz szeroki zakres przepustowości, umożliwia zastosowanie w budownictwie jedno - oraz wielorodzinnym. Poniżej prezentujemy krótki opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych dla typoszeregu ZBF:

ZBF-C – Trójkomorowy reaktor o konstrukcji kompaktowej, podzielony na osadnik wstępny, komorę biologiczną oraz osadnik wtórny. Posiada konstrukcję pozioma i jest wyposażony w trzy włazy rewizyjne, które umożliwiają bezpośredni dostęp do każdej z komór. W tym układzie recyrkulacja osadu realizowana jest na zewnątrz zbiornika.

ZBF-40C
Reaktor biologiczny ZBF-40C

ZBF-6C
Reaktor biologiczny ZBF-6C

ZBF-PC – Trójkomorowy reaktor o konstrukcji kompaktowej, podzielony na osadnik wstępny, komorę biologiczną oraz osadnik wtórny. Posiada konstrukcję pionową i jest wyposażony w jeden właz rewizyjny, który umożliwia bezpośredni dostęp do każdej z komór. W tym układzie recyrkulacja osadu realizowana jest wewnątrz zbiornika.

ZBF – Reaktor zintegrowany, w którym w jednym zbiorniku umiejscowiona jest komora biologiczna i osadnik wtórny. Wymaga zastosowania dodatkowego dodatkowego, wstępnego osadnika, którego pojemność dobierana jest według potrzeb klienta. Posiada konstrukcję poziomą i jest wyposażony w dwa włazy rewizyjne. W trakcie wykonywania prac montażowych przyłącze wylotowe recyrkulacji osadu wykonywane jest rurą DN100, do wlotu osadnika wstępnego.

ZBF-P – Reaktor zintegrowany, w którym w jednym zbiorniku umiejscowiona jest komora biologiczna i osadnik wtórny. Wymaga zastosowania dodatkowego dodatkowego, wstępnego osadnika, którego pojemność dobierana jest według potrzeb klienta. Posiada konstrukcję pionową i jest wyposażony w jeden właz rewizyjny. W trakcie wykonywania prac montażowych przyłącze wylotowe recyrkulacji osadu wykonywane jest rurą DN100, do wlotu osadnika wstępnego.

ZBF-N / PN – Reaktor wyposażony jedynie w komorę biologiczną. Osadnik wtórny wykonywany jest w tym układzie z odrębnego zbiornika o pionowej konstrukcji, wyposażonego w system recyrkulacji osadu. Wymagane jest również zastosowanie dodatkowego osadnika wstępnego, którego pojemność określana jest według potrzeb. Reaktor posiada konstrukcję pionową i wyposażony jest w jeden właz rewizyjny.

ZBF-120N
Reaktor biologiczny ZBF-120N

Oczyszczalnia oferowana jest ze zróżnicowanym wyposażeniem. Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się poprzez pojemnik techniczny, którego wyposażenie obejmuje dmuchawę, zawór recyrkulacji osadu, zegar sterujący oraz wyłączniki zabezpieczające. Codzienna praca oczyszczalni nie wymaga bezpośredniej ingerencji użytkownika, co jest niezwykle dużym udogodnieniem. Kolejną zaletą oczyszczalni ZBF jest możliwość modernizacji w trakcie funkcjonowania, bez konieczności jej wyłączenia z eksploatacji!

SBR SanoClean 75-200 RLM
SBR SanoClean 75-200 RLM

Systemy oparte na produktach firmy: ”WOBET-HYDRET” i firmy „MALL”: www.wobet-hydret.pl, www.mall.com.pl